Masz już konto? Zaloguj się!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000] Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, e-mail: sekretariat@mnkd.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ochrona@mnkd.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej Umowy;
4. podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania Umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartej Umowy oraz w związku ze świadczonymi usługami, związanymi z tą Umową;
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa nie dłużej jednak niż terminy przedawnienia roszczeń;
8. ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 9. z zastrzeżeniem art. 23 RODO – ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy;
12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.